NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH SẮP ĐẾN

Sinh Hoạt Ngoài Trời Thường Niên - Ngày 14 Tháng 07 Năm 2019

Cuộc thi tuyển chọn tài năng - Ngày 11 Tháng 08 Năm 2019


Những hoạt động của Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam Mississauga
Xin bấm vào đây để đọc bài báo về sinh hoạt ngoài trời của năm 2019!
Xin bấm vào đây để đọc bài báo về những sinh hoạt ở Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam.