2023

Những Hoạt Động Về Chương Trình Huấn Luyện Ngôn Ngữ

Childminding 2023


2022

Những Hoạt Động Về Chương Trình Huấn Luyện Ngôn Ngữ

Mùa Thu 2022
Children Aid Society 2022
Service Canada 2022
Cuôc Thi Tuyễn Chọn Tài Năng
Sinh Hoạt Ngoài Trời Thường Niên

2021

Những Hoạt Động Về Chương Trình Huấn Luyện Ngôn Ngữ

Việc làm mùa hè ở Canada 2021
Buổi Họp Mặt Cuối Năm 2021

2020

Những Hoạt Động Về Chương Trình Huấn Luyện Ngôn Ngữ

Huấn Luyện Ngôn Ngữ 2020
Việc làm mùa hè ở Canada 2020

2019

Những Hoạt Động Về Chương Trình Huấn Luyện Ngôn Ngữ

Chống Phân Biệt Chủng Tộc
Ống Chích Khẩn Cấp Dị Dứng
Bệnh Tiểu Đường 2019
Vệ Sinh Răng Miệng 1
Vệ Sinh Răng Miệng 2
Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên 2019
Truyền Thông Xã Hội 2019
Ngân Hàng 2019
Triển Lãm Nghệ Thuật 2019
Sức Khỏe Tâm Thần 2019
Cảnh Sát Khẩn Cấp Peel
Luyện Tập Phòng Cháy

Những Sinh Hoạt Của Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam

Lễ Hội Đa Văn Hóa 2019
Lễ Hội Mùa Hè 2019
Buổi Họp Mặt Cuối Khóa 2019
Sinh Hoạt Ngoài Trời 2019
Cuộc Thi Tuyển Chọn Tài Năng

2018

Những Hoạt Động Về Chương Trình Huấn Luyện Ngôn Ngữ

Chống Phân Biệt Chủng Tộc
Ống Chích Khẩn Cấp Dị Dứng

Những Sinh Hoạt Của Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam

Gây Quỹ 2018
Lễ Hội Làng Toàn Cầu 2018
Cuộc Thi Tuyển Chọn Tài Năng
Christmas 2022
Pumpkin Carving


2017

Những Hoạt Động Về Chương Trình Huấn Luyện Ngôn Ngữ

Ống Chích Khẩn Cấp Dị Dứng

Những Sinh Hoạt Của Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam

Lễ Hội Mùa Hè 2017
Công Việc Mùa Hè 2017
Minister Ahmed Hussen 2017
Halloween 2017
Sinh Hoạt Ngoài Trời
Cuộc Thi Tuyển Chọn Tài Năng

2016

Những Hoạt Động Về Chương Trình Huấn Luyện Ngôn Ngữ

Bộ Dịch Vụ An Toàn Cộng Đồng
Chống Phân Biệt Chủng Tộc

Những Sinh Hoạt Của Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam

Lễ Hội Làng Toàn Cầu 2016
Sinh Hoạt Ngoài Trời
Cuộc Thi Tuyển Chọn Tài Năng

2015

Những Hoạt Động Về Chương Trình Huấn Luyện Ngôn Ngữ

Chống Phân Biệt Chủng Tộc

2014

Những Hoạt Động Về Chương Trình Huấn Luyện Ngôn Ngữ

Vệ Sinh Răng Miệng 2014
Chống Phân Biệt Chủng Tộc
Dịch Vụ Y Tế Khẩn Cấp 2014
Hội Thảo Việc Làm Tháng Sáu
Hội Thảo Việc Làm Tháng Bảy
LINC Tốt Nghiệp 2014
Quan Hệ Gia Đình Lành Mạnh

Những Sinh Hoạt Của Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam

Sinh Hoạt Ngoài Trời
Cuộc Thi Tuyển Chọn Tài Năng
Tet Giap Ngo 2014
Lễ Tốt Nghiệp Nhà Trẻ 2014
Lớp Tai Chi 2014
Canada Day 2014
Hoạt Động Người Cao Niên 2014
Bữa Tiệc Potluck 2014

2013

Những Sinh Hoạt Của Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam

Tết 2013
Cuộc Thi Tuyển Chọn Tài Năng

2012

Những Hoạt Động Về Chương Trình Huấn Luyện Ngôn Ngữ

Ngày Hội Di Sản Văn Hóa

Những Sinh Hoạt Của Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam

Sinh Hoạt Ngoài Trời
Carabram 2012


 

GIỜ LÀM VIỆC
ĐỊA CHỈ
LIÊN LẠC